ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους

Ο σεβασμός του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να ζουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας με πλήρη διασφάλιση της ατομικής τους ελευθερίας, των επιθυμιών, των αναγκών και των επιλογών τους, αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία.

Προωθούμε πολιτικές που θα δώσουν στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να μετακινούνται, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής:

  • Συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τα άτομα με αναπηρία, οριζόντιου, αλλά και αρκετά λεπτομερούς, με στοχοθεσία και με συγκεκριμένα κονδύλια, εθνικά, αλλά και κοινοτικά, το οποίο θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αναπηρίας στο σύνολό του.
  • Θέσπιση εθνικού συντονιστή για τα άτομα με αναπηρία, αναφερόμενου απευθείας στον πρωθυπουργό, ο οποίος θα μπορεί να συντονίζει οριζόντια τομεακές και κλαδικές πολιτικές. Και θα έχει τελικά την τελική ευθύνη υλοποίησης τους.
  • Θεσμοθέτηση της ειδικότητας του προσωπικού βοηθού, με πλήρη επαγγελματικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ο οποίος θα παρέχεται σε όλα τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία μετά από αξιολόγηση και εξατομικευμένη υποστήριξη για όσες ώρες την ημέρα τον χρειάζονται.
  • Απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις δομές και υπηρεσίες, που απευθύνονται στο σύνολο του γενικού πληθυσμού και ενθάρρυνση της συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες και την αγορά εργασίας.

Αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης με:

  • Προτεραιότητα στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην ειδική αγωγή.
  • Προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education) για τους μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης δίνοντας διέξοδο στους αποφοίτους των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ), καθώς και των υπολοίπων δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Λαμβάνεται υπ’ όψιν η σχετική διεθνής εμπειρία και αξιοποιούνται οι τοπικές ιδιαιτερότητες παραγωγής και απασχόλησης.

TAGS: